POLÍTICA DE PROTECCIÓN DE DATOS

Responsable do tratamento

Deputación de Pontevedra

Encargados do tratamento

Comunidade Intermunicipal del Alto Minho (CIM) e a Fundación Centro de Estudos Euro Rexionais (FCEER).

Finalidade do tratamento

Xestionar a presente inscrición de participación e levar a cabo todas as actuacións que, no seu caso, derívense.
Recibir información personalizada relativa ao proxecto SMART_MIÑO entre as que se inclúen accións de participación e difusión da Estratexia do Rio Miño Transfronteirizo e de deseño estratéxico de carácter sectorial do proxecto Smart Miño e da Agrupación Europea de Cooperación Territorial do Rio Minho ( AECT).

Lexitimación para o tratamento

Consentimento explícito das persoas interesadas.

Destino dos datos

A entidade de dereito público AECT Rio Minho co fin de informar dos proxectos de cooperación no rio Miño e crear redes de apoio a futuros procesos transfronteirizos.

Exercicio de dereitos

As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos ou revogar o consentimento segundo o previsto en https://depo.gal/proteccion-de-datos/exercicio-de-dereitos

Máis información e contacto coa persoa delegada de protección de datos

https://www.depo.gal/proteccion-de-datos

Galego GL Português PT Español ES